Борзнянська РДА
   Анонси
         


        Назад

        Актуальні питання державної реєстрації прав оренди земель сільськогосподарського призначення

        Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства.

        Статтею 6 Закону України «Про оренду землі» визначено, що право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

        Істотні умови, які повинні бути обов’язково відображені в договорі оренди землі:

        Істотними умовами договору оренди є (стаття 15 Закону України «Про оренду землі»):

        - об’єкт оренди (тобто земельна ділянка з визначенням її кадастрового номера, місця розташування, розміру земельної ділянки);

        - строк дії договору (строк дії договору визначається сторонами договору, але він не може перевищувати 50 років);

        - орендна плата (із зазначеням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду, доцільно визначати відповідальність за несплату орендної плати); Орендна плата може встановлюватися в таких формах:

        - грошовій;

        - натуральній;

        - відробітковій (надання послуг орендодавцю).

        У разі оренди земельної ділянки приватної власності сторони можуть визначити орендну плату у будь-якій із зазначених форм, або ж передбачити в договорі поєднання різних форм орендної плати.

        У разі оренди земельної ділянки державної або комунальної форми власності плата встановлюється виключно у грошовій формі.

        - умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

        - умови збереження стану об’єкта оренди (наприклад, в договорі оренди землі може бути передбачено необхідність проведення меліорації земель);

        - умови та строки передачі земельної ділянки орендарю (передача земельної ділянки здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки.

        Зверніть увагу, такий акт приймання-передачі земельної ділянки є невід’ємною частиною договру оренди землі);

        - умови повернення земельної ділянки орендодавцеві (передача земельної ділянки у разі припинення договору оренди здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки від орендаря до орендодавця);

        - існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (на земельній ділянці може бути зареєстроване право земельного сервітуту, також ха земельній ділянці можуть бути створені охоронні зони);

        - визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

        - відповідальність сторін (у договорі оренди доцільно передбачити відповідальність не лише за прострочення сплати орендної палти, а також за несвоєчасне повернення земельної ділянки у разі закінчення строку договору оренди землі або ж дострокового розірвання договору, за зниження родючості грунту);

        - умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

        Відсутність у договорі оренди землі хоча б однієї з істотних умов є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

        Документи, які повинні в обов’язковому порядку додаватися до договору оренди землі:

        Невід’ємні частини договору оренди землі:

        - план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

        - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

        - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

        - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

        - проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

        Деякі істотні умови, які відповідно до Закону України «Про оренду землі» обов’язково повинні бути визначені при підписанні договору оренди землі, не відображені в типовому договорі оренди землі. А тому при складанні договору оренди землі та використанні типового договору сторонам необхідно самостійно їх зазначати у договорі. Адже у разі відсутності у договорі оренди землі хоча б однієї з визначених законодавством України істотних умов, договір може бути визнаний недійсним.

        Форма укладення договору оренди землі та необхідність посвідчення такого договору нотаріально:

        При укладанні договорів оренди землі необхідною вимогою є його письмова форма. Що ж стосується нотаріального посвідчення договору, то воно здійснюється лише за бажанням однієї із сторін.

        Зазначення розміру орендної плати під час реєстрації права оренди земельної ділянки:

        Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2014 року №50 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» встановлено, що у разі проведення державної реєстрації інших речових прав на нерухоме майно, відмінних від права власності, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб’єкта цих прав розмір орендної плати (у разі проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки).

        Порядок державної реєстрації права оренди на земельну ділянку:

        Державна реєстрація права оренди на земельну ділянку, проводиться після реєстрації права власності на неї, або одночасно з державною реєстрацією права власності та права оренди земельної ділянки.

        Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, право власності на яку зареєстроване до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, та не зареєстроване у Державному реєстрі прав, проводиться у спеціальному розділі зазначеного Реєстру.

        Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки до реєстраційної служби подаються:

        - заява про державну реєстрацію права;

        - копія документа, що посвідчує особу заявника;

        - копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Держаним реєстром фізичних осіб - платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

        - документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

        - документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

        - документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права оренди земельної ділянки (договір оренди). Для проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку в разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер, заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку;

        - у разі подання заяви уповноваженою особою така особа подає документ, що посвідчує її особу, копію документа, що підтверджує її повноваження; якщо уповноважена особа діє від імені фізичної особи — копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

        Відповідно до статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.

        Особливості передачі в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності: Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, чи договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки (уразі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі продажу оренди земельної ділянки (стаття 124 Земельного кодексу України). Державна реєстрація права держави чи територіальної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на такі земельні ділянки (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут), крім випадків, коли рішенням відповідного органу про затвердження документації із землеустрою передбачено здійснення державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки.

        Для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку державної або комунальної власності заявник подає витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

        Державна реєстрація права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, проводиться одночасно з державною реєстрацією речового права на таку земельну ділянку, що є похідним від права власності, на підставі рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування.Таке рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування може бути подане правонабувачем (користувачем, орендарем), який у такому випадку є уповноваженою особою власника земельної ділянки, одночасно із заявою про державну реєстрацію речового права, що є похідним від права власності.

        Начальник реєстраційної служби
        Борзнянського районного управління юстиції
        Т.П. Лєдяєва

        Назад        21 Червня 2018 10:00
        16 Червня 2018 07:00
        15 Червня 2018 13:00
        15 Червня 2018 08:00
        14 Червня 2018 10:00
        12 Червня 2018 14:30
        12 Червня 2018 11:00