08 липня 2011

Посадові особи, відповідальні за організацію
та забезпечення доступу до публічної інформації
в Борзнянській райдержадміністрації

Начальник загального відділу, інформаційної та організаційної діяльності апарату райдержадміністрації
Тел.(04653) 21433
Факс (04653) 21503 (приймальня)
Електронна адреса: borzadm_post@cg.gov.ua

Гейко Інна Володимирівна

Місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію: Кабінет №4, вул. П. Куліша, 104 м. Борзна, 16400

Порядок
доступу до публічної інформації
в районній державній адміністрації

 

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім*я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови або керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п*яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п*яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становить службову інформацію

1. До службової в райдержадміністрації належить інформація що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов*язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Відповідно до частини 4 статті 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» рішення посадових осіб районної державної адміністрації можуть бути оскаржені:

Президенту України,

органу виконавчої влади вищого рівня (Чернігівській облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України),

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,

до суду.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» акти райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою обласної  державної адміністрації або в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Порядок підготовки документів до суду залежить від того, що стало предметом та підставами подання позову та регламентується відповідно:

1. Кодексом адміністративного судочинства України .

2. Господарським процесуальним кодексом України .

3. Цивільним-процесуальним кодексом України .

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов`язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації або її посадових осіб до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України .

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону України «Про доступ до публічної інформації);

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені райдержадміністрацією або її посадовими особами, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.